Asset Class Navigation

Silver Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 16.980 +0.020 16.960 17.020 16.925 14,560 18.160 / 15.760 04:58:31 CT
22 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:14:42 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 7300.0 - - 56.215 - - 0 No Limit / 0.001 18:14:29 CT
21 Nov 2017
18:14:29 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 7400.0 - - 57.227 - - 0 No Limit / 0.001 18:14:29 CT
21 Nov 2017
18:15:02 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 7500.0 - - 58.240 - - 0 No Limit / 0.001 18:15:21 CT
21 Nov 2017
18:15:10 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 7600.0 - - 59.254 - - 0 No Limit / 0.001 18:15:35 CT
21 Nov 2017
18:15:41 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 7700.0 - - 60.268 - - 0 No Limit / 0.001 18:15:24 CT
21 Nov 2017
18:15:11 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 7800.0 - - 61.283 - - 0 No Limit / 0.001 18:15:16 CT
21 Nov 2017
18:15:19 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 7900.0 - - 62.299 - - 0 No Limit / 0.001 18:15:32 CT
21 Nov 2017
18:15:42 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 8000.0 - - 63.315 - - 0 No Limit / 0.001 18:15:40 CT
21 Nov 2017
18:15:21 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 8100.0 - - 64.331 - - 0 No Limit / 0.001 18:15:39 CT
21 Nov 2017
18:15:10 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 8200.0 - - 65.349 - - 0 No Limit / 0.001 18:14:54 CT
21 Nov 2017