Asset Class Navigation

Silver Options Calendar

Options
月份 产品代码 第一次交易
上次交易
结算
Apr 2018 SOJ18 27 Sep 2017
26 Mar 2018
26 Mar 2018
May 2018 SOK18 26 Apr 2017
25 Apr 2018
25 Apr 2018
Jun 2018 SOM18 28 Nov 2017
24 May 2018
24 May 2018
Jul 2018 SON18 01 Aug 2013
26 Jun 2018
26 Jun 2018
Aug 2018 SOQ18 26 Jan 2018
26 Jul 2018
26 Jul 2018
Sep 2018 SOU18 29 Aug 2017
28 Aug 2018
28 Aug 2018
Oct 2018 SOV18 27 Mar 2018
25 Sep 2018
25 Sep 2018
Dec 2018 SOZ18 02 Jan 2014
27 Nov 2018
27 Nov 2018
Mar 2019 SOH19 23 Feb 2018
25 Feb 2019
25 Feb 2019
Jul 2019 SON19 01 Aug 2014
25 Jun 2019
25 Jun 2019
Dec 2019 SOZ19 02 Jan 2015
25 Nov 2019
25 Nov 2019
Jul 2020 SON20 03 Aug 2015
25 Jun 2020
25 Jun 2020
Dec 2020 SOZ20 04 Jan 2016
24 Nov 2020
24 Nov 2020
Jul 2021 SON21 01 Aug 2016
24 Jun 2021
24 Jun 2021
Dec 2021 SOZ21 03 Jan 2017
23 Nov 2021
23 Nov 2021
Jul 2022 SON22 01 Aug 2017
27 Jun 2022
27 Jun 2022
Dec 2022 SOZ22 02 Jan 2018
22 Nov 2022
22 Nov 2022

白银期货

COMEX白银期货是全球基准,可以帮助您充分利用金融风险管理工具的优势,并将风险控制在对您而言最恰当的水平。白银期货和期权在金融市场波动时期被广泛用作避险工具。

交易白银期货的优势

  • 白银期货在风险管理中,是实现价格发现和透明度的核心
  • 价格可以单独通过实物供应进行管理
  • 上市的60个月远期合约带来了远期价格曲线
  • 对于使用白银进行电脑、医疗设备、摄影和珠宝制造的行业,提供了防范不利价格变动的工具