Asset Class Navigation

Gold Kilo Futures Calendar

月份 产品代码 第一次交易
上次交易
结算 第一次持有
最后一次持有
第一个头寸
最后一个头寸
第一次通知
最后一次通知
第一次交割
最后一次交割
Dec 2017 GCKZ17 19 Dec 2016
15 Dec 2017
15 Dec 2017 -
-
18 Dec 2017
18 Dec 2017
19 Dec 2017
19 Dec 2017
20 Dec 2017
20 Dec 2017
Jan 2018 GCKF18 31 Oct 2017
11 Jan 2018
11 Jan 2018 -
-
12 Jan 2018
12 Jan 2018
16 Jan 2018
16 Jan 2018
17 Jan 2018
17 Jan 2018
Feb 2018 GCKG18 13 Feb 2017
14 Feb 2018
14 Feb 2018 -
-
15 Feb 2018
15 Feb 2018
20 Feb 2018
20 Feb 2018
21 Feb 2018
21 Feb 2018
Apr 2018 GCKJ18 13 Apr 2017
13 Apr 2018
13 Apr 2018 -
-
16 Apr 2018
16 Apr 2018
17 Apr 2018
17 Apr 2018
18 Apr 2018
18 Apr 2018
Jun 2018 GCKM18 19 Jun 2017
14 Jun 2018
14 Jun 2018 -
-
15 Jun 2018
15 Jun 2018
19 Jun 2018
19 Jun 2018
20 Jun 2018
20 Jun 2018
Aug 2018 GCKQ18 14 Aug 2017
10 Aug 2018
10 Aug 2018 -
-
13 Aug 2018
13 Aug 2018
14 Aug 2018
14 Aug 2018
15 Aug 2018
15 Aug 2018
Oct 2018 GCKV18 16 Oct 2017
12 Oct 2018
12 Oct 2018 -
-
15 Oct 2018
15 Oct 2018
16 Oct 2018
16 Oct 2018
18 Oct 2018
18 Oct 2018