Asset Class Navigation

Gold Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 1294.4 +16.2 1278.2 1297.5 1278.1 368,094 1386.5 / 1206.5 16:37:06 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:43 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2175.0 - - 896.80 - - 0 No Limit / 0.10 16:37:43 CT
17 Nov 2017
16:37:41 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2200.0 - - 921.80 - - 0 No Limit / 0.10 16:37:38 CT
17 Nov 2017
16:37:17 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2225.0 - - 946.80 - - 0 No Limit / 0.10 16:37:28 CT
17 Nov 2017
16:37:18 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2250.0 - - 971.80 - - 0 No Limit / 0.10 16:37:10 CT
17 Nov 2017
16:38:09 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2275.0 - - 996.80 - - 0 No Limit / 0.10 16:37:18 CT
17 Nov 2017
16:37:45 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2300.0 - - 1021.80 - - 0 No Limit / 0.10 16:37:39 CT
17 Nov 2017
16:38:03 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2325.0 - - 1046.80 - - 0 No Limit / 0.10 16:37:59 CT
17 Nov 2017
16:37:40 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2350.0 - - 1071.80 - - 0 No Limit / 0.10 16:37:19 CT
17 Nov 2017
16:37:07 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2400.0 - - 1121.80 - - 0 No Limit / 0.10 16:37:38 CT
17 Nov 2017
16:37:45 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2500.0 - - 1221.90 - - 0 No Limit / 0.10 16:38:03 CT
17 Nov 2017