Asset Class Navigation

Gold Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 1301.6 -21.0 1322.6 1318.9 1301.2 1,034 1412.6 / 1232.6 12:36:45 CT
20 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:00:00 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 1.40 - - 2125.0 - - 802.40 - - 0 No Limit / 0.10 16:00:00 CT
19 Nov 2017
16:00:00 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 1.30 - - 2150.0 - - 827.40 - - 0 No Limit / 0.10 16:00:00 CT
19 Nov 2017
16:00:00 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 1.20 - - 2175.0 - - 852.40 - - 0 No Limit / 0.10 16:00:00 CT
19 Nov 2017
16:00:00 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 1.10 - - 2200.0 - - 877.40 - - 0 No Limit / 0.10 16:00:00 CT
19 Nov 2017
16:00:00 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 1.10 - - 2225.0 - - 902.40 - - 0 No Limit / 0.10 16:00:00 CT
19 Nov 2017
16:00:00 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.90 - - 2300.0 - - 977.40 - - 0 No Limit / 0.10 16:00:00 CT
19 Nov 2017
12:17:49 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.80 - - 2400.0 - - 1077.40 - - 0 No Limit / 0.10 16:00:00 CT
19 Nov 2017
16:00:00 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.60 - - 2600.0 - - 1277.40 - - 0 No Limit / 0.10 16:00:00 CT
19 Nov 2017
16:00:00 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.60 - - 2610.0 - - 1287.40 - - 0 No Limit / 0.10 16:00:00 CT
19 Nov 2017
16:00:00 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.50 - - 3000.0 - - 1677.40 - - 0 No Limit / 0.10 16:00:00 CT
19 Nov 2017