Asset Class Navigation

Gold Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 1276.3 -20.2 1296.5 1295.1 1274.1 376,452 1386.5 / 1206.5 12:49:00 CT
20 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
07:15:45 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2175.0 - - 878.50 - - 0 No Limit / 0.10 16:00:00 CT
19 Nov 2017
07:15:45 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2200.0 - - 903.50 - - 0 No Limit / 0.10 16:00:00 CT
19 Nov 2017
07:15:45 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2225.0 - - 928.50 - - 0 No Limit / 0.10 16:00:00 CT
19 Nov 2017
07:15:45 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2250.0 - - 953.50 - - 0 No Limit / 0.10 16:00:00 CT
19 Nov 2017
07:15:45 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2275.0 - - 978.50 - - 0 No Limit / 0.10 16:00:00 CT
19 Nov 2017
07:15:45 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2300.0 - - 1003.50 - - 0 No Limit / 0.10 16:00:00 CT
19 Nov 2017
07:15:45 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2325.0 - - 1028.50 - - 0 No Limit / 0.10 16:00:00 CT
19 Nov 2017
07:15:45 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2350.0 - - 1053.50 - - 0 No Limit / 0.10 16:00:00 CT
19 Nov 2017
07:15:45 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2400.0 - - 1103.50 - - 0 No Limit / 0.10 16:00:00 CT
19 Nov 2017
07:15:45 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 2500.0 - - 1203.60 - - 0 No Limit / 0.10 16:00:00 CT
19 Nov 2017