Asset Class Navigation

Gold Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 - - 1303.7 - - 0 1393.7 / 1213.7 18:14:43 CT
21 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:15:01 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 4.70 - - 1660.0 - - 358.80 - - 0 No Limit / 0.10 18:15:43 CT
21 Nov 2017
18:14:50 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 4.40 - - 1670.0 - - 368.50 - - 0 No Limit / 0.10 18:14:32 CT
21 Nov 2017
18:14:58 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 4.30 - - 1675.0 - - 373.40 - - 0 No Limit / 0.10 18:15:08 CT
21 Nov 2017
18:14:54 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 3.70 - - 1700.0 - - 397.80 - - 0 No Limit / 0.10 18:14:48 CT
21 Nov 2017
18:15:09 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 3.20 - - 1725.0 - - 422.30 - - 0 No Limit / 0.10 18:14:51 CT
21 Nov 2017
18:14:28 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 2.80 - - 1750.0 - - 446.90 - - 0 No Limit / 0.10 18:15:44 CT
21 Nov 2017
18:15:11 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 2.50 - - 1775.0 - - 471.70 - - 0 No Limit / 0.10 18:14:48 CT
21 Nov 2017
18:14:50 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 2.20 - - 1800.0 - - 496.50 - - 0 No Limit / 0.10 18:14:30 CT
21 Nov 2017
18:15:39 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 1.90 - - 1825.0 - - 521.40 - - 0 No Limit / 0.10 18:14:34 CT
21 Nov 2017
18:15:42 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 1.70 - - 1850.0 - - 546.30 - - 0 No Limit / 0.10 18:15:10 CT
21 Nov 2017