Asset Class Navigation

Gold Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 - - 1299.2 - - 0 1389.2 / 1209.2 20:18:12 CT
21 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:14:47 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 3.00 - - 1650.0 - - 352.10 - - 0 No Limit / 0.10 18:15:26 CT
21 Nov 2017
18:15:36 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 2.80 - - 1660.0 - - 362.00 - - 0 No Limit / 0.10 18:15:38 CT
21 Nov 2017
18:15:32 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 2.60 - - 1675.0 - - 376.70 - - 0 No Limit / 0.10 18:15:41 CT
21 Nov 2017
18:14:47 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 2.20 - - 1700.0 - - 401.40 - - 0 No Limit / 0.10 18:15:43 CT
21 Nov 2017
18:14:47 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 2.00 - - 1725.0 - - 426.20 - - 0 No Limit / 0.10 18:14:47 CT
21 Nov 2017
18:15:37 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 1.70 - - 1750.0 - - 451.00 - - 0 No Limit / 0.10 18:14:34 CT
21 Nov 2017
18:14:52 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 1.50 - - 1775.0 - - 475.90 - - 0 No Limit / 0.10 18:14:50 CT
21 Nov 2017
18:14:52 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 1.40 - - 1800.0 - - 500.80 - - 0 No Limit / 0.10 18:14:38 CT
21 Nov 2017
18:15:41 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 1.20 - - 1825.0 - - 525.80 - - 0 No Limit / 0.10 18:15:37 CT
21 Nov 2017
18:15:45 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 1.10 - - 1850.0 - - 550.80 - - 0 No Limit / 0.10 18:15:36 CT
21 Nov 2017