Asset Class Navigation

Gold Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 1297.2 +2.3 1294.9 1297.9 1292.3 1,218 1384.9 / 1204.9 07:00:26 CT
22 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:15:22 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.30 - - 2110.0 - - 815.10 - - 0 No Limit / 0.10 18:14:30 CT
21 Nov 2017
18:15:10 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.30 - - 2125.0 - - 830.10 - - 0 No Limit / 0.10 18:14:47 CT
21 Nov 2017
18:14:54 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.30 - - 2150.0 - - 855.10 - - 0 No Limit / 0.10 18:15:46 CT
21 Nov 2017
18:15:28 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.20 - - 2175.0 - - 880.10 - - 0 No Limit / 0.10 18:15:28 CT
21 Nov 2017
06:46:11 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.20 - - 2200.0 - - 905.10 - - 0 No Limit / 0.10 18:15:28 CT
21 Nov 2017
18:15:01 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.20 - - 2225.0 - - 930.10 - - 0 No Limit / 0.10 18:15:26 CT
21 Nov 2017
18:15:20 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.20 - - 2250.0 - - 955.10 - - 0 No Limit / 0.10 18:14:48 CT
21 Nov 2017
18:14:36 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.20 - - 2275.0 - - 980.10 - - 0 No Limit / 0.10 18:14:33 CT
21 Nov 2017
06:46:11 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.20 - - 2300.0 - - 1005.10 - - 0 No Limit / 0.10 18:14:50 CT
21 Nov 2017
06:46:11 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.20 - - 2400.0 - - 1105.10 - - 0 No Limit / 0.10 18:15:12 CT
21 Nov 2017