Asset Class Navigation

Gold Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 1296.6 -4.5 1301.1 1301.8 1293.9 2,298 1391.1 / 1211.1 07:07:36 CT
24 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
04:36:18 CT
23 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.70 - - 1650.0 - - 349.00 - - 0 No Limit / 0.10 18:18:31 CT
22 Nov 2017
19:25:09 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.60 - - 1660.0 - - 359.00 - - 0 No Limit / 0.10 18:18:01 CT
22 Nov 2017
23:56:27 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.60 - - 1675.0 - - 373.90 - - 0 No Limit / 0.10 18:17:47 CT
22 Nov 2017
03:35:02 CT
23 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.50 - - 1700.0 - - 398.90 - - 0 No Limit / 0.10 18:18:11 CT
22 Nov 2017
01:08:49 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.40 - - 1725.0 - - 423.90 - - 0 No Limit / 0.10 18:18:37 CT
22 Nov 2017
01:05:17 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.40 - - 1750.0 - - 448.90 - - 0 No Limit / 0.10 18:18:22 CT
22 Nov 2017
01:08:49 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.30 - - 1775.0 - - 473.90 - - 0 No Limit / 0.10 18:18:03 CT
22 Nov 2017
01:08:49 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.30 - - 1800.0 - - 498.90 - - 0 No Limit / 0.10 18:18:44 CT
22 Nov 2017
01:05:17 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.30 - - 1825.0 - - 523.90 - - 0 No Limit / 0.10 18:18:58 CT
22 Nov 2017
01:08:49 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.20 - - 1850.0 - - 548.90 - - 0 No Limit / 0.10 18:18:26 CT
22 Nov 2017