Asset Class Navigation

Gold Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 1299.0 +16.4 1282.6 1301.7 1282.6 31,348 1390.9 / 1210.9 16:37:40 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:43 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 1640.0 - - 357.40 - - 0 No Limit / 0.10 16:37:38 CT
17 Nov 2017
16:37:38 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.10 40 0.10 0.10 0.10 0.00 0.10 1650.0 - - 367.40 - - 0 No Limit / 0.10 16:37:29 CT
17 Nov 2017
16:37:42 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.10 10 0.10 0.10 0.10 0.00 0.10 1675.0 - - 392.40 - - 0 No Limit / 0.10 16:38:10 CT
17 Nov 2017
16:38:06 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 1700.0 - - 417.40 - - 0 No Limit / 0.10 16:37:25 CT
17 Nov 2017
16:37:16 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 1725.0 - - 442.40 - - 0 No Limit / 0.10 16:37:21 CT
17 Nov 2017
16:37:29 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 1750.0 - - 467.40 - - 0 No Limit / 0.10 16:37:07 CT
17 Nov 2017
16:37:24 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 1775.0 - - 492.40 - - 0 No Limit / 0.10 16:37:26 CT
17 Nov 2017
16:38:01 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 1800.0 - - 517.40 - - 0 No Limit / 0.10 16:37:38 CT
17 Nov 2017
16:38:10 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 1825.0 - - 542.40 - - 0 No Limit / 0.10 16:37:15 CT
17 Nov 2017
16:38:05 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 1850.0 - - 567.40 - - 0 No Limit / 0.10 16:38:03 CT
17 Nov 2017