Asset Class Navigation

Gold Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 1284.3 +4.6 1279.7 1288.7 1280.2 56,298 1369.7 / 1189.7 15:07:38 CT
21 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
02:09:06 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 1640.0 - - 360.30 - - 0 No Limit / 0.10 18:28:49 CT
20 Nov 2017
02:09:06 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 1650.0 - - 370.30 - - 0 No Limit / 0.10 18:28:10 CT
20 Nov 2017
02:14:20 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 1675.0 - - 395.30 - - 0 No Limit / 0.10 18:28:10 CT
20 Nov 2017
02:09:06 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 1700.0 - - 420.30 - - 0 No Limit / 0.10 18:29:17 CT
20 Nov 2017
02:09:06 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 1725.0 - - 445.30 - - 0 No Limit / 0.10 18:29:26 CT
20 Nov 2017
06:59:15 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 1750.0 - - 470.30 - - 0 No Limit / 0.10 18:29:20 CT
20 Nov 2017
06:59:15 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 1775.0 - - 495.30 - - 0 No Limit / 0.10 18:28:10 CT
20 Nov 2017
06:59:15 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 1800.0 - - 520.30 - - 0 No Limit / 0.10 18:29:07 CT
20 Nov 2017
06:59:15 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 1825.0 - - 545.30 - - 0 No Limit / 0.10 18:28:39 CT
20 Nov 2017
06:59:15 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.10 0 - - 0.10 - - 1850.0 - - 570.30 - - 0 No Limit / 0.10 18:29:16 CT
20 Nov 2017