Asset Class Navigation

E-micro Gold Futures Calendar

月份 产品代码 第一次交易
上次交易
结算 第一次持有
最后一次持有
第一个头寸
最后一个头寸
第一次通知
最后一次通知
第一次交割
最后一次交割
Feb 2018 MGCG18 31 Mar 2016
26 Feb 2018
26 Feb 2018 -
-
30 Jan 2018
27 Feb 2018
31 Jan 2018
27 Feb 2018
01 Feb 2018
28 Feb 2018
Apr 2018 MGCJ18 31 May 2016
26 Apr 2018
26 Apr 2018 -
-
28 Mar 2018
27 Apr 2018
29 Mar 2018
27 Apr 2018
02 Apr 2018
30 Apr 2018
Jun 2018 MGCM18 30 Jun 2016
27 Jun 2018
27 Jun 2018 -
-
30 May 2018
28 Jun 2018
31 May 2018
28 Jun 2018
01 Jun 2018
29 Jun 2018
Aug 2018 MGCQ18 30 Sep 2016
29 Aug 2018
29 Aug 2018 -
-
30 Jul 2018
30 Aug 2018
31 Jul 2018
30 Aug 2018
01 Aug 2018
31 Aug 2018
Oct 2018 MGCV18 30 Nov 2016
29 Oct 2018
29 Oct 2018 -
-
27 Sep 2018
30 Oct 2018
28 Sep 2018
30 Oct 2018
01 Oct 2018
31 Oct 2018
Dec 2018 MGCZ18 30 Dec 2016
27 Dec 2018
27 Dec 2018 -
-
29 Nov 2018
28 Dec 2018
30 Nov 2018
28 Dec 2018
03 Dec 2018
31 Dec 2018
Feb 2019 MGCG19 31 Mar 2017
26 Feb 2019
26 Feb 2019 -
-
30 Jan 2019
27 Feb 2019
31 Jan 2019
27 Feb 2019
01 Feb 2019
28 Feb 2019
Apr 2019 MGCJ19 31 May 2017
26 Apr 2019
26 Apr 2019 -
-
28 Mar 2019
29 Apr 2019
29 Mar 2019
29 Apr 2019
01 Apr 2019
30 Apr 2019
Jun 2019 MGCM19 30 Jun 2017
26 Jun 2019
26 Jun 2019 -
-
30 May 2019
27 Jun 2019
31 May 2019
27 Jun 2019
03 Jun 2019
28 Jun 2019
Aug 2019 MGCQ19 29 Sep 2017
28 Aug 2019
28 Aug 2019 -
-
30 Jul 2019
29 Aug 2019
31 Jul 2019
29 Aug 2019
01 Aug 2019
30 Aug 2019
Oct 2019 MGCV19 30 Nov 2017
29 Oct 2019
29 Oct 2019 -
-
27 Sep 2019
30 Oct 2019
30 Sep 2019
30 Oct 2019
01 Oct 2019
31 Oct 2019
Dec 2019 MGCZ19 29 Dec 2017
27 Dec 2019
27 Dec 2019 -
-
27 Nov 2019
30 Dec 2019
29 Nov 2019
30 Dec 2019
02 Dec 2019
31 Dec 2019