Asset Class Navigation

UxC Uranium U3O8 Futures Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
图表 最后 变化 前一交易日结算价 开盘价 成交量 高/低限
FEB 2018 显示价格走势 - - 21.75 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
MAR 2018 显示价格走势 - - 21.75 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
APR 2018 显示价格走势 - - 21.75 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
MAY 2018 显示价格走势 - - 21.95 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
JUN 2018 显示价格走势 - - 22.10 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
JUL 2018 显示价格走势 - - 22.20 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
AUG 2018 显示价格走势 - - 22.30 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
SEP 2018 显示价格走势 - - 22.40 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
OCT 2018 显示价格走势 - - 22.50 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
NOV 2018 显示价格走势 - - 22.60 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
DEC 2018 显示价格走势 - - 22.75 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
JAN 2019 显示价格走势 - - 22.85 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
FEB 2019 显示价格走势 - - 22.95 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
MAR 2019 显示价格走势 - - 23.05 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
APR 2019 显示价格走势 - - 23.15 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
MAY 2019 显示价格走势 - - 23.25 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
JUN 2019 显示价格走势 - - 23.40 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
JUL 2019 显示价格走势 - - 23.50 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
AUG 2019 显示价格走势 - - 23.60 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
SEP 2019 显示价格走势 - - 23.70 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
OCT 2019 显示价格走势 - - 23.80 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
NOV 2019 显示价格走势 - - 23.95 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
DEC 2019 显示价格走势 - - 23.95 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
JAN 2020 显示价格走势 - - 24.05 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
FEB 2020 显示价格走势 - - 24.05 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
MAR 2020 显示价格走势 - - 24.05 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
APR 2020 显示价格走势 - - 28.80 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
MAY 2020 显示价格走势 - - 28.80 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
JUN 2020 显示价格走势 - - 28.80 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
JUL 2020 显示价格走势 - - 29.05 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
AUG 2020 显示价格走势 - - 29.05 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
SEP 2020 显示价格走势 - - 29.05 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
OCT 2020 显示价格走势 - - 29.35 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
NOV 2020 显示价格走势 - - 29.35 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
DEC 2020 显示价格走势 - - 29.35 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
JAN 2021 显示价格走势 - - 29.60 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
FEB 2021 显示价格走势 - - 29.60 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
MAR 2021 显示价格走势 - - 29.60 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
APR 2021 显示价格走势 - - 29.85 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
MAY 2021 显示价格走势 - - 29.85 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
JUN 2021 显示价格走势 - - 29.85 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
JUL 2021 显示价格走势 - - 30.10 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
AUG 2021 显示价格走势 - - 30.10 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
SEP 2021 显示价格走势 - - 30.10 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
OCT 2021 显示价格走势 - - 30.35 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
NOV 2021 显示价格走势 - - 30.35 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
DEC 2021 显示价格走势 - - 30.35 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
JAN 2022 显示价格走势 - - 30.45 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
FEB 2022 显示价格走势 - - 30.45 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
MAR 2022 显示价格走势 - - 30.45 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
APR 2022 显示价格走势 - - 30.65 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
MAY 2022 显示价格走势 - - 30.65 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
JUN 2022 显示价格走势 - - 30.65 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
JUL 2022 显示价格走势 - - 30.85 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
AUG 2022 显示价格走势 - - 30.85 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
SEP 2022 显示价格走势 - - 30.85 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
OCT 2022 显示价格走势 - - 31.05 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
NOV 2022 显示价格走势 - - 31.05 - - - 0 No Limit 16:00:00 CT
18 Feb 2018
DEC 2022 显示价格走势 - - 26.30 - - - 0 - 16:00:00 CT
18 Feb 2018
JAN 2023 显示价格走势 - - 26.50 - - - 0 - 16:00:00 CT
18 Feb 2018
FEB 2023 显示价格走势 - - 0.00 - - - 0 - 16:00:00 CT
18 Feb 2018