Asset Class Navigation

Iron Ore 62% Fe, CFR China (TSI) Average Price Option Settlements

Options


市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
行使 开盘价 最后 变化 结算 预计成交量 前一天未平仓合约
4000 Call - - - - UNCH - 0 280
4200 Call - - - - UNCH - 0 10
4500 Call - - - - UNCH - 0 100
5000 Call - - - - UNCH - 0 280
6500 Call - - - - UNCH - 0 0
7000 Call - - - - UNCH - 0 50
7200 Call - - - - UNCH - 0 250
7500 Call - - - - UNCH - 0 50
8000 Call - - - - UNCH - 0 10
8200 Call - - - - UNCH - 0 50
9000 Call - - - - UNCH - 0 400
3200 Put - - - - UNCH - 0 10
4000 Put - - - - UNCH - 0 60
5500 Put - - - - UNCH - 0 400
5600 Put - - - - UNCH - 0 600
6000 Put - - - - UNCH - 0 140
6400 Put - - - - UNCH - 0 50
6500 Put - - - - UNCH - 0 400
6600 Put - - - - UNCH - 0 200
7000 Put - - - - UNCH - 0 40
Total - 3,380