Asset Class Navigation

Iron Ore 62% Fe, CFR China (TSI) Average Price Option Settlements

Options


市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
行使 开盘价 最后 变化 结算 预计成交量 前一天未平仓合约
4000 Call - - - - +.05 21.64 0 280
4200 Call - - - - +.04 19.71 0 10
4500 Call - - - - +.02 16.85 0 100
5000 Call - - - - -.02 12.28 0 280
6500 Call - - - - -.31 1.80 0 0
7000 Call - - - - -.25 .40 0 50
7200 Call - - - - -.17 .17 0 250
7500 Call - - - - -.06 .03 0 50
8000 Call - - - - UNCH .01 0 10
8200 Call - - - - UNCH .01 0 50
9000 Call - - - - UNCH .01 0 400
3200 Put - - - - -.01 .02 0 10
4000 Put - - - - -.04 .14 0 60
5500 Put - - - - -.15 1.55 0 1,100
5600 Put - - - - -.15 1.78 0 600
6000 Put - - - - -.17 2.98 0 140
6400 Put - - - - -.34 4.71 0 50
6500 Put - - - - -.40 5.25 0 500
6600 Put - - - - -.44 5.84 0 200
7000 Put - - - - -.34 8.83 0 40
Total - 4,180