Asset Class Navigation

Copper Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 3.1385 +0.0100 3.1285 3.1420 3.1215 19,788 3.3285 / 2.9285 01:30:18 CT
22 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:15:09 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.0005 0 - - 0.0005 - - 450.0 - - 1.3715 - - 0 No Limit / 0.0005 18:15:45 CT
21 Nov 2017
18:15:25 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.0005 0 - - 0.0005 - - 475.0 - - 1.6215 - - 0 No Limit / 0.0005 18:15:18 CT
21 Nov 2017
18:15:39 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.0005 0 - - 0.0005 - - 500.0 - - 1.8715 - - 0 No Limit / 0.0005 18:14:44 CT
21 Nov 2017
18:15:07 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.0005 0 - - 0.0005 - - 525.0 - - 2.1215 - - 0 No Limit / 0.0005 18:15:19 CT
21 Nov 2017
18:15:14 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.0005 0 - - 0.0005 - - 550.0 - - 2.3715 - - 0 No Limit / 0.0005 18:14:41 CT
21 Nov 2017
18:15:42 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.0005 0 - - 0.0005 - - 575.0 - - 2.6215 - - 0 No Limit / 0.0005 18:15:02 CT
21 Nov 2017
18:15:43 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.0005 0 - - 0.0005 - - 580.0 - - 2.6715 - - 0 No Limit / 0.0005 18:15:43 CT
21 Nov 2017
18:14:51 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.0005 0 - - 0.0005 - - 600.0 - - 2.8715 - - 0 No Limit / 0.0005 18:15:03 CT
21 Nov 2017
18:14:54 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.0005 0 - - 0.0005 - - 625.0 - - 3.1220 - - 0 No Limit / 0.0005 18:14:54 CT
21 Nov 2017
18:14:30 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.0005 0 - - 0.0005 - - 650.0 - - 3.3720 - - 0 No Limit / 0.0005 18:14:47 CT
21 Nov 2017