Asset Class Navigation

10-Year T-Note Futures Settlements

Options


市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
开盘价 最后 变化 结算 预计成交量 前一天未平仓合约
DEC 17 124'225 124'295 124'190 124'230 UNCH 124'220 1,712,783 3,171,013
MAR 18 124'140 124'210 124'105 124'145 UNCH 124'135 524,383 304,062
JUN 18 - - - - UNCH 124'060 0 0
Total 2,237,166 3,475,075