Asset Class Navigation

10-Year T-Note Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 124'245 -0'030 124'275 124'275 124'230 10,263 126'275 / 122'275 01:18:45 CT
23 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
00:35:50 CT
23 Nov 2017
No Limit / 0'00 0 - - 2'35 - - 122.5 - - 0'12 - - 0 No Limit / 0'00 18:18:44 CT
22 Nov 2017
00:35:50 CT
23 Nov 2017
No Limit / 0'00 0 - - 2'08 - - 123.0 - - 0'17 - - 0 No Limit / 0'00 00:35:50 CT
23 Nov 2017
00:35:50 CT
23 Nov 2017
No Limit / 0'00 0 - - 1'47 - - 123.5 - - 0'24 - - 0 No Limit / 0'00 19:49:53 CT
22 Nov 2017
00:35:50 CT
23 Nov 2017
No Limit / 0'00 0 - - 1'25 - - 124.0 - - 0'34 - - 0 No Limit / 0'00 00:35:48 CT
23 Nov 2017
21:23:00 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'00 0 - - 1'05 - - 124.5 - - 0'46 - - 0 No Limit / 0'00 00:35:48 CT
23 Nov 2017
21:09:56 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'00 0 - - 0'53 - - 125.0 - - 0'62 - - 0 No Limit / 0'00 00:35:50 CT
23 Nov 2017
00:35:50 CT
23 Nov 2017
No Limit / 0'00 0 - - 0'40 - - 125.5 - - 1'17 - - 0 No Limit / 0'00 00:35:50 CT
23 Nov 2017
20:10:11 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'00 0 - - 0'29 - - 126.0 - - 1'38 - - 0 No Limit / 0'00 00:35:50 CT
23 Nov 2017
00:35:50 CT
23 Nov 2017
No Limit / 0'00 0 - - 0'21 - - 126.5 - - 1'62 - - 0 No Limit / 0'00 00:35:50 CT
23 Nov 2017
18:18:44 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'00 0 - - 0'15 - - 127.0 - - 2'24 - - 0 No Limit / 0'00 00:35:50 CT
23 Nov 2017