Asset Class Navigation

Eurodollar Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 98.4575 -0.005 98.4625 98.465 98.455 278,973 98.9575 / 97.9575 16:39:39 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:58 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 58.75 - - 9787.5 - - 0.25 - - 0 No Limit / 0.25 16:38:01 CT
17 Nov 2017
16:37:11 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 46.25 - - 9800.0 - - 0.25 - - 0 No Limit / 0.25 16:38:11 CT
17 Nov 2017
16:37:23 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 33.75 - - 9812.5 - - 0.25 - - 0 No Limit / 0.25 16:38:11 CT
17 Nov 2017
16:37:52 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 21.25 - - 9825.0 - - 0.25 - - 0 No Limit / 0.25 16:38:11 CT
17 Nov 2017
16:37:12 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 8.75 - - 9837.5 - - 0.25 - - 0 No Limit / 0.25 16:37:02 CT
17 Nov 2017
16:37:06 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 1,950 0.75 0.75 1 -0.25 0.75 9850.0 5 +0.25 4.75 5 5 1,960 No Limit / 0.25 16:38:03 CT
17 Nov 2017
16:38:02 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 7,500 0.25 0.25 0.25 0 0.25 9862.5 - - 16.5 - - 0 No Limit / 0.25 16:37:29 CT
17 Nov 2017
16:37:13 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 0.25 - - 9875.0 - - 28.75 - - 0 No Limit / 0.25 16:37:17 CT
17 Nov 2017
16:37:26 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 0.25 - - 9887.5 - - 41.25 - - 0 No Limit / 0.25 16:37:16 CT
17 Nov 2017
16:38:04 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 0.25 - - 9900.0 - - 53.75 - - 0 No Limit / 0.25 16:38:02 CT
17 Nov 2017