Asset Class Navigation

Eurodollar Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 97.825 -0.01 97.835 97.83 97.82 23,773 98.335 / 97.335 18:03:31 CT
23 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:17:45 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 67 - - 9725.0 - - 10 - - 0 No Limit / 0.25 18:19:01 CT
22 Nov 2017
18:17:54 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 57.75 - - 9737.5 - - 13 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:40 CT
22 Nov 2017
18:18:29 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 49.25 - - 9750.0 - - 16.5 - - 0 No Limit / 0.25 18:37:00 CT
22 Nov 2017
18:18:48 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 41 - - 9762.5 - - 20.5 - - 0 No Limit / 0.25 18:17:59 CT
22 Nov 2017
05:32:39 CT
23 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 33.5 - - 9775.0 - - 25.25 - - 0 No Limit / 0.25 20:55:52 CT
22 Nov 2017
20:09:23 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 27.25 - - 9787.5 - - 31 - - 0 No Limit / 0.25 18:37:00 CT
22 Nov 2017
20:53:47 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 21.75 - - 9800.0 - - 37.75 - - 0 No Limit / 0.25 20:55:06 CT
22 Nov 2017
19:49:54 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 17.25 - - 9812.5 - - 45.5 - - 0 No Limit / 0.25 20:38:33 CT
22 Nov 2017
18:17:54 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 13.5 - - 9825.0 - - 54 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:31 CT
22 Nov 2017
18:18:42 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 10.5 - - 9837.5 - - 63.25 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:40 CT
22 Nov 2017