Asset Class Navigation

Eurodollar Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 98.01 +0.005 98.005 98.02 98.00 208,175 98.51 / 97.51 16:39:39 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:59 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 52 - - 9750.0 - - 2 - - 0 No Limit / 0.25 16:37:07 CT
17 Nov 2017
16:37:17 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 41.25 - - 9762.5 - - 3.75 - - 250 No Limit / 0.25 16:37:45 CT
17 Nov 2017
16:37:10 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 31.75 - - 9775.0 - - 6.5 - - 410 No Limit / 0.25 16:37:38 CT
17 Nov 2017
16:37:30 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 23 - - 9787.5 - - 10.25 - - 160 No Limit / 0.25 16:37:57 CT
17 Nov 2017
16:37:05 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 16.25 - - 9800.0 15.5 -0.25 15.75 15.5 15.5 301 No Limit / 0.25 16:37:53 CT
17 Nov 2017
16:37:26 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 10.75 - - 9812.5 - - 22.5 - - 0 No Limit / 0.25 16:38:11 CT
17 Nov 2017
16:37:19 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 500 - - 7 - - 9825.0 - - 31.25 - - 0 No Limit / 0.25 16:37:05 CT
17 Nov 2017
16:38:07 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 4.25 - - 9837.5 - - 40.75 - - 0 No Limit / 0.25 16:37:30 CT
17 Nov 2017
16:37:05 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 2.5 - - 9850.0 - - 51.5 - - 0 No Limit / 0.25 16:38:07 CT
17 Nov 2017
16:37:43 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 350 1.5 1.5 1.5 0 1.5 9862.5 - - 63 - - 0 No Limit / 0.25 16:38:02 CT
17 Nov 2017