Asset Class Navigation

Eurodollar Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 98.4525 +0.0025 98.45 98.4525 98.45 2,254 98.95 / 97.95 23:30:48 CT
22 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:18:46 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 57.5 - - 9787.5 - - 0.25 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:49 CT
22 Nov 2017
18:17:54 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 45 - - 9800.0 - - 0.25 - - 0 No Limit / 0.25 18:19:01 CT
22 Nov 2017
18:18:07 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 32.5 - - 9812.5 - - 0.25 - - 0 No Limit / 0.25 18:19:01 CT
22 Nov 2017
19:41:19 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 20 - - 9825.0 - - 0.25 - - 0 No Limit / 0.25 18:19:01 CT
22 Nov 2017
18:17:55 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 7.5 - - 9837.5 - - 0.25 - - 0 No Limit / 0.25 18:17:45 CT
22 Nov 2017
18:17:49 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 0.75 - - 9850.0 - - 5.75 - - 0 No Limit / 0.25 21:15:44 CT
22 Nov 2017
18:18:51 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 0.25 - - 9862.5 - - 17.5 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:13 CT
22 Nov 2017
18:17:56 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 0.25 - - 9875.0 - - 30 - - 0 No Limit / 0.25 19:41:19 CT
22 Nov 2017
18:18:11 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 0.25 - - 9887.5 - - 42.5 - - 0 No Limit / 0.25 19:41:19 CT
22 Nov 2017
18:18:54 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 0.25 - - 9900.0 - - 55 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:51 CT
22 Nov 2017