Asset Class Navigation

Eurodollar Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 97.72 +0.02 97.70 97.725 97.69 63,886 98.21 / 97.21 16:39:40 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:48 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 77.5 - - 9712.5 - - 22 - - 0 No Limit / 0.25 16:37:11 CT
17 Nov 2017
16:37:38 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 68.75 - - 9725.0 - - 25.5 - - 0 No Limit / 0.25 16:37:23 CT
17 Nov 2017
16:38:03 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 60.75 - - 9737.5 - - 29.5 - - 0 No Limit / 0.25 16:37:38 CT
17 Nov 2017
16:37:06 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 53 - - 9750.0 - - 33.75 - - 0 No Limit / 0.25 16:38:06 CT
17 Nov 2017
16:37:07 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 46 - - 9762.5 - - 38.75 - - 0 No Limit / 0.25 16:37:55 CT
17 Nov 2017
16:37:29 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 39.75 - - 9775.0 - - 44.5 - - 0 No Limit / 0.25 16:37:02 CT
17 Nov 2017
16:37:50 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 34.25 - - 9787.5 - - 51 - - 0 No Limit / 0.25 16:37:42 CT
17 Nov 2017
16:38:03 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 29.5 - - 9800.0 - - 58.5 - - 0 No Limit / 0.25 16:38:05 CT
17 Nov 2017
16:38:04 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 25.25 - - 9812.5 - - 66.25 - - 0 No Limit / 0.25 16:37:48 CT
17 Nov 2017
16:37:55 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 21.75 - - 9825.0 - - 74.75 - - 0 No Limit / 0.25 16:38:07 CT
17 Nov 2017