Asset Class Navigation

Eurodollar Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 97.82 +0.01 97.81 97.825 97.81 6,109 98.31 / 97.31 02:47:47 CT
22 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
01:53:17 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 62.75 - - 9725.0 - - 8 - - 0 No Limit / 0.25 01:52:27 CT
22 Nov 2017
18:15:29 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 53.25 - - 9737.5 - - 10.75 - - 0 No Limit / 0.25 01:53:17 CT
22 Nov 2017
18:15:37 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 44.25 - - 9750.0 - - 14 - - 0 No Limit / 0.25 19:13:05 CT
21 Nov 2017
18:14:35 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 36.25 - - 9762.5 - - 18.25 - - 0 No Limit / 0.25 00:33:44 CT
22 Nov 2017
02:00:15 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 29 - - 9775.0 - - 23.25 - - 0 No Limit / 0.25 01:52:24 CT
22 Nov 2017
19:13:11 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 23 - - 9787.5 - - 29.25 - - 0 No Limit / 0.25 19:13:10 CT
21 Nov 2017
18:14:42 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 17.75 - - 9800.0 - - 36.25 - - 0 No Limit / 0.25 19:13:10 CT
21 Nov 2017
19:13:11 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 13.5 - - 9812.5 - - 44.25 - - 0 No Limit / 0.25 19:13:10 CT
21 Nov 2017
19:14:32 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 10 - - 9825.0 - - 53 - - 0 No Limit / 0.25 18:15:14 CT
21 Nov 2017
18:15:10 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 7.25 - - 9837.5 - - 62.5 - - 0 No Limit / 0.25 18:15:13 CT
21 Nov 2017