Asset Class Navigation

Eurodollar Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 98.08 0.00 98.08 98.09 98.07 140,571 99.58 / 96.58 13:26:51 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:17:20 CT
16 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 58.25 - - 9750.0 - - 0.75 - - 500 No Limit / 0.25 10:58:38 CT
17 Nov 2017
18:18:16 CT
16 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 46.5 - - 9762.5 - - 1.25 - - 2,500 No Limit / 0.25 10:58:38 CT
17 Nov 2017
02:24:27 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 35.25 - - 9775.0 - - 2.5 - - 100 No Limit / 0.25 06:58:09 CT
17 Nov 2017
02:26:14 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 25.25 - - 9787.5 - - 5 - - 2,000 No Limit / 0.25 07:37:26 CT
17 Nov 2017
12:10:36 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 17.25 - - 9800.0 - - 9.25 - - 50 No Limit / 0.25 06:58:09 CT
17 Nov 2017
18:17:15 CT
16 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 10.75 - - 9812.5 - - 15.25 - - 0 No Limit / 0.25 02:12:19 CT
17 Nov 2017
18:17:15 CT
16 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 6.25 - - 9825.0 - - 23 - - 0 No Limit / 0.25 02:24:27 CT
17 Nov 2017
02:13:44 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 3.5 - - 9837.5 - - 32.75 - - 0 No Limit / 0.25 19:39:16 CT
16 Nov 2017
18:18:03 CT
16 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 1.75 - - 9850.0 - - 43.5 - - 0 No Limit / 0.25 02:24:27 CT
17 Nov 2017
03:27:40 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 500 1 1 1 0 1 9862.5 - - 55 - - 0 No Limit / 0.25 20:28:20 CT
16 Nov 2017