Asset Class Navigation

Eurodollar Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 97.64 -0.015 97.655 97.645 97.635 1,653 98.155 / 97.155 05:10:35 CT
23 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:18:29 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 81.25 - - 9712.5 - - 30.75 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:43 CT
22 Nov 2017
18:18:40 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 73.25 - - 9725.0 - - 34.5 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:38 CT
22 Nov 2017
18:18:22 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 65.5 - - 9737.5 - - 38.75 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:19 CT
22 Nov 2017
18:18:11 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 58 - - 9750.0 - - 43.25 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:17 CT
22 Nov 2017
18:18:13 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 51.5 - - 9762.5 - - 48.5 - - 0 No Limit / 0.25 18:19:01 CT
22 Nov 2017
18:18:48 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 45.75 - - 9775.0 - - 54.75 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:49 CT
22 Nov 2017
18:18:04 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 40.5 - - 9787.5 - - 61.5 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:22 CT
22 Nov 2017
18:19:01 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 35.75 - - 9800.0 - - 68.5 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:30 CT
22 Nov 2017
18:17:51 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 31.5 - - 9812.5 - - 76.25 - - 0 No Limit / 0.25 18:17:58 CT
22 Nov 2017
18:18:55 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 27.75 - - 9825.0 - - 84.5 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:18 CT
22 Nov 2017