Asset Class Navigation

Eurodollar Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 97.715 -0.005 97.72 97.73 97.71 11,914 98.22 / 97.22 03:39:24 CT
21 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:28:52 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 75.5 - - 9712.5 - - 18 - - 0 No Limit / 0.25 18:28:55 CT
20 Nov 2017
01:09:32 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 66.75 - - 9725.0 - - 21.25 - - 0 No Limit / 0.25 01:49:11 CT
21 Nov 2017
02:31:07 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 58.5 - - 9737.5 - - 25.25 - - 0 No Limit / 0.25 18:37:15 CT
20 Nov 2017
01:09:38 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 51 - - 9750.0 - - 29.75 - - 0 No Limit / 0.25 00:29:45 CT
21 Nov 2017
00:29:45 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 43.75 - - 9762.5 - - 34.5 - - 0 No Limit / 0.25 00:29:45 CT
21 Nov 2017
01:09:32 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 37 - - 9775.0 - - 40 - - 0 No Limit / 0.25 00:29:45 CT
21 Nov 2017
03:00:04 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 31.25 - - 9787.5 - - 46.25 - - 0 No Limit / 0.25 02:25:19 CT
21 Nov 2017
01:45:47 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 26.25 - - 9800.0 - - 53.25 - - 0 No Limit / 0.25 02:25:19 CT
21 Nov 2017
00:29:45 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 21.75 - - 9812.5 - - 61 - - 0 No Limit / 0.25 02:25:19 CT
21 Nov 2017
01:45:52 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 17.75 - - 9825.0 - - 69 - - 0 No Limit / 0.25 02:30:10 CT
21 Nov 2017