Asset Class Navigation

Eurodollar Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 97.895 -0.015 97.91 97.91 97.88 50,268 99.41 / 96.41 08:38:04 CT
24 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:18:00 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 58.5 - - 9737.5 - - 6 - - 0 No Limit / 0.25 02:31:19 CT
23 Nov 2017
18:18:24 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 48.75 - - 9750.0 - - 8.5 - - 0 No Limit / 0.25 02:21:52 CT
24 Nov 2017
18:18:14 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 39.5 - - 9762.5 - - 11.5 - - 0 No Limit / 0.25 02:50:07 CT
24 Nov 2017
07:00:03 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 31.5 - - 9775.0 - - 15.75 - - 0 No Limit / 0.25 04:23:57 CT
24 Nov 2017
02:54:27 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 24.5 - - 9787.5 - - 21 - - 0 No Limit / 0.25 04:23:57 CT
24 Nov 2017
05:32:31 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 18.5 - - 9800.0 - - 27.25 - - 0 No Limit / 0.25 05:02:31 CT
24 Nov 2017
04:26:43 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 13.5 - - 9812.5 - - 34.5 - - 0 No Limit / 0.25 04:35:08 CT
24 Nov 2017
02:15:04 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 9.75 - - 9825.0 - - 43 - - 0 No Limit / 0.25 05:35:13 CT
24 Nov 2017
20:37:03 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 7 - - 9837.5 - - 52.5 - - 0 No Limit / 0.25 18:17:57 CT
22 Nov 2017
18:17:55 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 5 - - 9850.0 - - 63 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:14 CT
22 Nov 2017