Asset Class Navigation

Eurodollar Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 98.16 0.00 98.16 98.17 98.155 119,564 99.66 / 96.66 13:30:25 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
07:06:14 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 53.5 - - 9762.5 - - 0.25 - - 450 No Limit / 0.25 11:44:59 CT
17 Nov 2017
11:54:35 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 41.25 - - 9775.0 - - 0.5 - - 0 No Limit / 0.25 18:17:48 CT
16 Nov 2017
18:17:33 CT
16 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 29 - - 9787.5 - - 0.75 - - 900 No Limit / 0.25 11:44:59 CT
17 Nov 2017
08:32:34 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 19 - - 9800.0 3 0 3 3 3 196 No Limit / 0.25 11:35:04 CT
17 Nov 2017
09:23:00 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 100 - - 11 - - 9812.5 7.5 0 7.5 7.5 7.5 451 No Limit / 0.25 11:44:59 CT
17 Nov 2017
09:23:00 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 100 - - 5.75 - - 9825.0 - - 14.75 - - 162 No Limit / 0.25 08:49:16 CT
17 Nov 2017
18:18:15 CT
16 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 2.75 - - 9837.5 - - 24 - - 0 No Limit / 0.25 07:29:08 CT
17 Nov 2017
18:17:59 CT
16 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 1.25 - - 9850.0 - - 35 - - 0 No Limit / 0.25 07:06:13 CT
17 Nov 2017
18:17:12 CT
16 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 0.75 - - 9862.5 - - 47 - - 0 No Limit / 0.25 07:30:11 CT
17 Nov 2017
18:17:14 CT
16 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 0.5 - - 9875.0 - - 59.25 - - 0 No Limit / 0.25 07:06:14 CT
17 Nov 2017