Asset Class Navigation

Eurodollar Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 97.665 -0.02 97.685 97.68 97.645 7,974 99.185 / 96.185 08:43:48 CT
24 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:18:55 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 80.25 - - 9712.5 - - 26.75 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:57 CT
22 Nov 2017
18:18:37 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 71.75 - - 9725.0 - - 30.25 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:12 CT
22 Nov 2017
18:18:39 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 64 - - 9737.5 - - 34.25 - - 0 No Limit / 0.25 18:19:00 CT
22 Nov 2017
18:18:52 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 56.5 - - 9750.0 - - 38.75 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:01 CT
22 Nov 2017
18:18:55 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 49.75 - - 9762.5 - - 44 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:39 CT
22 Nov 2017
18:17:53 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 43.75 - - 9775.0 - - 50 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:52 CT
22 Nov 2017
18:18:41 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 38.5 - - 9787.5 - - 56.75 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:04 CT
22 Nov 2017
18:18:39 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 33.75 - - 9800.0 - - 64 - - 0 No Limit / 0.25 18:19:00 CT
22 Nov 2017
18:17:55 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 29.5 - - 9812.5 - - 71.5 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:56 CT
22 Nov 2017
18:18:55 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 25.75 - - 9825.0 - - 79.75 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:44 CT
22 Nov 2017