Asset Class Navigation

Eurodollar Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 97.79 +0.02 97.77 97.795 97.76 63,425 98.28 / 97.28 16:39:39 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:25 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 68 - - 9725.0 - - 17.5 - - 0 No Limit / 0.25 16:38:09 CT
17 Nov 2017
16:37:08 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 59.25 - - 9737.5 - - 21 - - 0 No Limit / 0.25 16:37:53 CT
17 Nov 2017
16:37:58 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 51 - - 9750.0 - - 25 - - 0 No Limit / 0.25 16:37:31 CT
17 Nov 2017
16:37:24 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 43.5 - - 9762.5 - - 29.5 - - 0 No Limit / 0.25 16:38:10 CT
17 Nov 2017
16:37:28 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 36.75 - - 9775.0 - - 34.75 - - 0 No Limit / 0.25 16:38:11 CT
17 Nov 2017
16:37:12 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 30.75 - - 9787.5 - - 41 - - 0 No Limit / 0.25 16:37:38 CT
17 Nov 2017
16:37:42 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 25.25 - - 9800.0 - - 47.5 - - 0 No Limit / 0.25 16:37:21 CT
17 Nov 2017
16:37:11 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 20.5 - - 9812.5 - - 55 - - 0 No Limit / 0.25 16:37:51 CT
17 Nov 2017
16:37:14 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 16.5 - - 9825.0 - - 63 - - 0 No Limit / 0.25 16:38:02 CT
17 Nov 2017
16:37:52 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 13.25 - - 9837.5 - - 72 - - 0 No Limit / 0.25 16:37:28 CT
17 Nov 2017