Asset Class Navigation

Eurodollar Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 98.16 0.00 98.16 98.17 98.155 125,732 99.66 / 96.66 15:04:19 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:17:35 CT
16 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 53.5 - - 9762.5 - - 0.25 - - 0 No Limit / 0.25 18:17:10 CT
16 Nov 2017
18:17:04 CT
16 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 41 - - 9775.0 - - 0.25 - - 0 No Limit / 0.25 18:17:51 CT
16 Nov 2017
18:18:09 CT
16 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 29 - - 9787.5 - - 0.75 - - 0 No Limit / 0.25 18:17:14 CT
16 Nov 2017
07:06:14 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 18.5 - - 9800.0 - - 2.5 - - 0 No Limit / 0.25 20:24:53 CT
16 Nov 2017
05:58:58 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 10 - - 9812.5 - - 6.5 - - 0 No Limit / 0.25 02:28:14 CT
17 Nov 2017
18:17:10 CT
16 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 5 - - 9825.0 - - 14 - - 0 No Limit / 0.25 07:30:11 CT
17 Nov 2017
07:06:14 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 2.25 - - 9837.5 - - 23.75 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:00 CT
16 Nov 2017
18:17:07 CT
16 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 0.75 - - 9850.0 - - 34.5 - - 0 No Limit / 0.25 18:17:00 CT
16 Nov 2017
18:17:22 CT
16 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 0.25 - - 9862.5 - - 46.5 - - 0 No Limit / 0.25 18:17:44 CT
16 Nov 2017
18:17:20 CT
16 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 0.25 - - 9875.0 - - 59 - - 0 No Limit / 0.25 18:17:24 CT
16 Nov 2017