Asset Class Navigation

Eurodollar Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 98.14 -0.005 98.145 98.15 98.13 64,961 99.645 / 96.645 08:39:51 CT
24 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:17:45 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 52 - - 9762.5 - - 0.25 - - 0 No Limit / 0.25 01:18:58 CT
23 Nov 2017
18:18:29 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 39.75 - - 9775.0 - - 0.25 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:17 CT
22 Nov 2017
03:04:09 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 27.75 - - 9787.5 - - 0.75 - - 0 No Limit / 0.25 01:19:30 CT
23 Nov 2017
04:18:28 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 16.25 - - 9800.0 - - 1.75 - - 0 No Limit / 0.25 04:36:07 CT
24 Nov 2017
02:07:51 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 8.25 - - 9812.5 - - 6.25 - - 0 No Limit / 0.25 04:36:07 CT
24 Nov 2017
01:20:44 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 3.5 - - 9825.0 - - 14 - - 0 No Limit / 0.25 04:32:33 CT
24 Nov 2017
01:18:58 CT
23 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 1.5 - - 9837.5 - - 24.5 - - 0 No Limit / 0.25 05:17:18 CT
24 Nov 2017
01:30:11 CT
23 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 0.75 - - 9850.0 - - 36 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:35 CT
22 Nov 2017
18:18:33 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 0.25 - - 9862.5 - - 48.25 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:49 CT
22 Nov 2017
01:18:58 CT
23 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 0.25 - - 9875.0 - - 60.5 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:09 CT
22 Nov 2017