Asset Class Navigation

Eurodollar Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 97.97 +0.01 97.96 97.975 97.96 14,173 98.46 / 97.46 01:37:16 CT
20 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:00:00 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 61 - - 9737.5 - - 3.25 - - 0 No Limit / 0.25 17:09:42 CT
19 Nov 2017
16:00:00 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 50.25 - - 9750.0 - - 5 - - 0 No Limit / 0.25 17:09:42 CT
19 Nov 2017
16:00:00 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 40.5 - - 9762.5 - - 7.5 - - 0 No Limit / 0.25 17:09:42 CT
19 Nov 2017
16:00:00 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 31.75 - - 9775.0 - - 11 - - 0 No Limit / 0.25 17:24:56 CT
19 Nov 2017
17:36:26 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 24 - - 9787.5 - - 15.75 - - 0 No Limit / 0.25 18:01:35 CT
19 Nov 2017
18:01:35 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 17.5 - - 9800.0 - - 21.5 - - 0 No Limit / 0.25 17:35:47 CT
19 Nov 2017
17:14:27 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 12.5 - - 9812.5 - - 28.75 - - 0 No Limit / 0.25 18:04:34 CT
19 Nov 2017
17:33:45 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 8.5 - - 9825.0 - - 37 - - 0 No Limit / 0.25 17:37:12 CT
19 Nov 2017
17:09:42 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 5.5 - - 9837.5 - - 46.25 - - 0 No Limit / 0.25 16:00:00 CT
19 Nov 2017
17:09:42 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 3.5 - - 9850.0 - - 56.75 - - 0 No Limit / 0.25 16:00:00 CT
19 Nov 2017