Asset Class Navigation

Eurodollar Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 98.29 +0.005 98.285 98.29 98.285 22,903 98.785 / 97.785 18:03:31 CT
23 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
19:41:16 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 53.5 - - 9775.0 - - 0.25 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:35 CT
22 Nov 2017
18:18:36 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 41 - - 9787.5 - - 0.25 - - 0 No Limit / 0.25 18:17:50 CT
22 Nov 2017
21:04:17 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 28.75 - - 9800.0 - - 0.25 - - 0 No Limit / 0.25 05:54:16 CT
23 Nov 2017
18:30:02 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 16.5 - - 9812.5 - - 0.5 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:57 CT
22 Nov 2017
19:41:16 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 7.25 - - 9825.0 - - 3.75 - - 250 No Limit / 0.25 04:57:56 CT
23 Nov 2017
18:37:00 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 2.5 - - 9837.5 - - 11.5 - - 250 No Limit / 0.25 04:57:56 CT
23 Nov 2017
01:18:58 CT
23 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 0.5 - - 9850.0 - - 22 - - 0 No Limit / 0.25 19:41:16 CT
22 Nov 2017
18:18:17 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 0.25 - - 9862.5 - - 34.25 - - 0 No Limit / 0.25 18:30:02 CT
22 Nov 2017
18:17:52 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 0.25 - - 9875.0 - - 46.5 - - 0 No Limit / 0.25 19:41:16 CT
22 Nov 2017
18:18:10 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 0.25 - - 9887.5 - - 59 - - 0 No Limit / 0.25 19:41:16 CT
22 Nov 2017