Asset Class Navigation

Eurodollar Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 97.695 +0.02 97.675 97.705 97.665 35,768 98.185 / 97.185 16:39:39 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:38:05 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 78.25 - - 9712.5 - - 25.5 - - 0 No Limit / 0.25 16:38:05 CT
17 Nov 2017
16:38:05 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 70 - - 9725.0 - - 29.25 - - 0 No Limit / 0.25 16:38:05 CT
17 Nov 2017
16:37:48 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 62.25 - - 9737.5 - - 33.5 - - 0 No Limit / 0.25 16:37:09 CT
17 Nov 2017
16:38:05 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 55 - - 9750.0 - - 38.25 - - 0 No Limit / 0.25 16:37:40 CT
17 Nov 2017
16:37:14 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 48 - - 9762.5 - - 43.25 - - 0 No Limit / 0.25 16:38:05 CT
17 Nov 2017
16:37:09 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 41.75 - - 9775.0 - - 49 - - 0 No Limit / 0.25 16:38:05 CT
17 Nov 2017
16:38:05 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 36.25 - - 9787.5 - - 55.5 - - 0 No Limit / 0.25 16:38:05 CT
17 Nov 2017
16:37:38 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 31.5 - - 9800.0 - - 62.75 - - 0 No Limit / 0.25 16:37:31 CT
17 Nov 2017
16:37:53 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 27.25 - - 9812.5 - - 70.5 - - 0 No Limit / 0.25 16:38:05 CT
17 Nov 2017
16:37:10 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 23.5 - - 9825.0 - - 78.75 - - 0 No Limit / 0.25 16:37:50 CT
17 Nov 2017