Asset Class Navigation

Eurodollar Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 97.795 -0.02 97.815 97.81 97.78 43,603 99.315 / 96.315 08:45:48 CT
24 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
04:44:09 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 67.75 - - 9725.0 - - 12.75 - - 0 No Limit / 0.25 05:14:09 CT
24 Nov 2017
05:14:09 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 58.5 - - 9737.5 - - 15.75 - - 0 No Limit / 0.25 02:51:53 CT
24 Nov 2017
03:01:15 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 50 - - 9750.0 - - 19.5 - - 0 No Limit / 0.25 04:34:11 CT
24 Nov 2017
05:28:44 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 42.5 - - 9762.5 - - 24 - - 0 No Limit / 0.25 04:26:59 CT
24 Nov 2017
03:01:20 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 35.5 - - 9775.0 - - 29.25 - - 0 No Limit / 0.25 05:35:14 CT
24 Nov 2017
02:51:51 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 29.5 - - 9787.5 - - 35.25 - - 0 No Limit / 0.25 05:02:31 CT
24 Nov 2017
05:14:11 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 24.25 - - 9800.0 - - 42.25 - - 0 No Limit / 0.25 05:28:58 CT
24 Nov 2017
04:34:11 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 19.75 - - 9812.5 - - 49.75 - - 0 No Limit / 0.25 05:14:11 CT
24 Nov 2017
02:12:02 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 15.75 - - 9825.0 - - 58 - - 0 No Limit / 0.25 05:23:11 CT
24 Nov 2017
00:17:25 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 12.5 - - 9837.5 - - 67 - - 0 No Limit / 0.25 04:44:09 CT
24 Nov 2017