Asset Class Navigation

Eurodollar Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 98.285 0.00 98.285 98.29 98.28 58,022 98.785 / 97.785 07:10:02 CT
24 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:17:47 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 53.5 - - 9775.0 - - 0.25 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:26 CT
22 Nov 2017
18:17:50 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 41 - - 9787.5 - - 0.25 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:42 CT
22 Nov 2017
18:19:00 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 28.5 - - 9800.0 - - 0.25 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:50 CT
22 Nov 2017
02:55:39 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 16.25 - - 9812.5 - - 0.25 - - 0 No Limit / 0.25 18:19:02 CT
22 Nov 2017
21:04:17 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 6.25 - - 9825.0 - - 2.75 - - 0 No Limit / 0.25 06:01:45 CT
24 Nov 2017
05:29:45 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.25 2,000 - - 1.75 - - 9837.5 - - 10.75 - - 0 No Limit / 0.25 04:24:52 CT
24 Nov 2017
05:29:45 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.25 6,000 - - 0.5 - - 9850.0 - - 22 - - 0 No Limit / 0.25 02:55:39 CT
24 Nov 2017
05:29:45 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.25 4,000 - - 0.25 - - 9862.5 - - 34 - - 0 No Limit / 0.25 05:02:30 CT
24 Nov 2017
18:19:01 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 0.25 - - 9875.0 - - 46.5 - - 0 No Limit / 0.25 18:18:28 CT
22 Nov 2017
18:18:52 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 0.25 - - 9887.5 - - 59 - - 0 No Limit / 0.25 18:17:52 CT
22 Nov 2017