Asset Class Navigation

Eurodollar Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 98.285 +0.02 98.265 98.285 98.26 197,418 99.765 / 96.765 13:52:09 CT
22 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:15:33 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 51.5 - - 9775.0 - - 0.25 - - 0 No Limit / 0.25 18:15:20 CT
21 Nov 2017
18:14:54 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 39 - - 9787.5 - - 0.25 - - 0 No Limit / 0.25 18:15:06 CT
21 Nov 2017
18:15:30 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 26.5 - - 9800.0 - - 0.25 - - 0 No Limit / 0.25 18:15:46 CT
21 Nov 2017
18:15:11 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 14.25 - - 9812.5 - - 0.25 - - 0 No Limit / 0.25 01:53:17 CT
22 Nov 2017
13:24:01 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 4 - - 9825.0 - - 2.5 - - 0 No Limit / 0.25 13:27:27 CT
22 Nov 2017
13:30:43 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 3,054 - - 0.75 - - 9837.5 - - 11.75 - - 0 No Limit / 0.25 13:27:27 CT
22 Nov 2017
13:22:16 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 9,700 0.25 0.25 0.25 0 0.25 9850.0 - - 23.75 - - 1,000 No Limit / 0.25 13:24:01 CT
22 Nov 2017
02:01:54 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.25 6,108 - - 0.25 - - 9862.5 - - 36 - - 0 No Limit / 0.25 13:30:44 CT
22 Nov 2017
18:14:44 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 0.25 - - 9875.0 - - 48.5 - - 0 No Limit / 0.25 18:15:35 CT
21 Nov 2017
18:15:09 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.25 0 - - 0.25 - - 9887.5 - - 61 - - 0 No Limit / 0.25 18:14:57 CT
21 Nov 2017