Asset Class Navigation

5-Year USD MAC Swap Futures Settlements

Options


市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
开盘价 最后 变化 结算 预计成交量 前一天未平仓合约
MAR 18 96'100 96'110B 96'055A 96'057B -'050 96'057 27 10,863
JUN 18 96'092 96'092 95'315 95'315 -'047 96'002 827 18,751
SEP 18 - - - - UNCH 96'002 0 0
Total 854 29,614