Asset Class Navigation

30-Year USD MAC Swap Futures Settlements

Options


市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
开盘价 最后 变化 结算 预计成交量 前一天未平仓合约
MAR 18 - 89'09B 88'20A 88'31B -'08 88'28 0 223
JUN 18 - 89'01B 88'18A 88'27A -'08 88'23 0 0
Total - 223