Asset Class Navigation

Standard-Size USD/Offshore RMB (CNH) Futures Settlements

Options


市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
开盘价 最后 变化 结算 预计成交量 前一天未平仓合约
DEC 17 6.6416 6.6574B 6.6347A 6.6450B +.0031 6.6435 109 633
JAN 18 - 6.6705B 6.6479A 6.6580B +.0032 6.6547 0 70
FEB 18 - 6.6853B 6.6642A 6.6815A +.0025 6.6703 0 10
MAR 18 6.6780 6.6988B 6.6755A 6.6854B +.0027 6.6844 92 189
APR 18 - - - - +.0030 6.6964 0 0
MAY 18 - - - - +.0035 6.7085 0 0
JUN 18 - 6.7352B 6.7147A 6.7332A +.0034 6.7215 0 21
JLY 18 - - - - +.0032 6.7338 0 0
AUG 18 - - - - +.0029 6.7449 0 0
SEP 18 - 6.7729B 6.7505A 6.7711A +.0029 6.7587 0 65
OCT 18 - - - - +.0031 6.7697 0 0
NOV 18 - - - - +.0033 6.7835 0 0
DEC 18 - 6.8096B 6.7885A 6.8077A +.0034 6.7945 0 0
MAR 19 - 6.8428B 6.8247A 6.8428B +.0038 6.8303 0 0
JUN 19 - - - - +.0043 6.8661 0 0
SEP 19 - - - - +.0047 6.9019 0 0
DEC 19 - - - - +.0051 6.9377 0 0
MAR 20 - - - - +.0056 6.9735 0 0
JUN 20 - - - - +.0060 7.0093 0 0
SEP 20 - - - - +.0065 7.0451 0 0
DEC 20 - - - - +.0069 7.0809 0 0
Total 201 988