Asset Class Navigation

E-micro Euro/American Dollar Futures Calendar

月份 产品代码 第一次交易
上次交易
结算 第一次持有
最后一次持有
第一个头寸
最后一个头寸
第一次通知
最后一次通知
第一次交割
最后一次交割
Mar 2018 M6EH18 19 Sep 2017
19 Mar 2018
19 Mar 2018 -
-
19 Mar 2018
19 Mar 2018
-
-
21 Mar 2018
21 Mar 2018
Jun 2018 M6EM18 19 Dec 2017
18 Jun 2018
18 Jun 2018 -
-
18 Jun 2018
18 Jun 2018
-
-
20 Jun 2018
20 Jun 2018