Asset Class Navigation

E-micro Size USD/Offshore RMB (CNH) Futures Calendar

月份 产品代码 第一次交易
上次交易
结算 第一次持有
最后一次持有
第一个头寸
最后一个头寸
第一次通知
最后一次通知
第一次交割
最后一次交割
Feb 2018 MNHG18 13 Feb 2017
15 Feb 2018
15 Feb 2018 -
-
15 Feb 2018
15 Feb 2018
-
-
21 Feb 2018
21 Feb 2018
Mar 2018 MNHH18 13 Mar 2017
19 Mar 2018
19 Mar 2018 -
-
19 Mar 2018
19 Mar 2018
-
-
21 Mar 2018
21 Mar 2018
Apr 2018 MNHJ18 13 Apr 2017
16 Apr 2018
16 Apr 2018 -
-
16 Apr 2018
16 Apr 2018
-
-
18 Apr 2018
18 Apr 2018
May 2018 MNHK18 15 May 2017
14 May 2018
14 May 2018 -
-
14 May 2018
14 May 2018
-
-
16 May 2018
16 May 2018
Jun 2018 MNHM18 19 Jun 2017
15 Jun 2018
15 Jun 2018 -
-
15 Jun 2018
15 Jun 2018
-
-
20 Jun 2018
20 Jun 2018
Jul 2018 MNHN18 17 Jul 2017
16 Jul 2018
16 Jul 2018 -
-
16 Jul 2018
16 Jul 2018
-
-
18 Jul 2018
18 Jul 2018
Aug 2018 MNHQ18 14 Aug 2017
13 Aug 2018
13 Aug 2018 -
-
13 Aug 2018
13 Aug 2018
-
-
15 Aug 2018
15 Aug 2018
Sep 2018 MNHU18 18 Sep 2017
17 Sep 2018
17 Sep 2018 -
-
17 Sep 2018
17 Sep 2018
-
-
19 Sep 2018
19 Sep 2018
Oct 2018 MNHV18 16 Oct 2017
15 Oct 2018
15 Oct 2018 -
-
15 Oct 2018
15 Oct 2018
-
-
18 Oct 2018
18 Oct 2018
Nov 2018 MNHX18 13 Nov 2017
19 Nov 2018
19 Nov 2018 -
-
19 Nov 2018
19 Nov 2018
-
-
21 Nov 2018
21 Nov 2018
Dec 2018 MNHZ18 18 Dec 2017
17 Dec 2018
17 Dec 2018 -
-
17 Dec 2018
17 Dec 2018
-
-
19 Dec 2018
19 Dec 2018
Jan 2019 MNHF19 12 Jan 2018
14 Jan 2019
14 Jan 2019 -
-
14 Jan 2019
14 Jan 2019
-
-
16 Jan 2019
16 Jan 2019
Feb 2019 MNHG19 15 Feb 2018
15 Feb 2019
15 Feb 2019 -
-
15 Feb 2019
15 Feb 2019
-
-
20 Feb 2019
20 Feb 2019