Asset Class Navigation

E-mini S&P 500 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 2582.00 0.00 2582.00 2583.00 2579.25 77,673 2710.00 / 2452.00 03:36:17 CT
21 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
23:11:48 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 36.50 - - 256000.0 14.00 -0.25 14.25 14.00 14.75 8 No Limit / 0.05 22:57:34 CT
20 Nov 2017
02:07:10 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 2 - - 32.50 - - 256500.0 - - 15.50 - - 0 No Limit / 0.05 23:02:28 CT
20 Nov 2017
23:11:48 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 28.75 - - 257000.0 17.50 +1.00 16.50 17.00 17.50 15 No Limit / 0.05 02:08:07 CT
21 Nov 2017
03:08:44 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 25 24.25 24.25 25.00 -0.75 24.25 257500.0 17.75 -0.25 18.00 17.75 18.50 14 No Limit / 0.05 03:32:51 CT
21 Nov 2017
01:11:47 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 2 21.00 20.75 21.75 -1.00 20.75 258000.0 20.50 +1.00 19.50 20.00 20.50 5 No Limit / 0.05 02:00:11 CT
21 Nov 2017
02:07:17 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 24 18.00 18.00 18.50 -0.50 18.00 258500.0 22.00 +0.50 21.50 21.75 22.00 27 No Limit / 0.05 03:06:13 CT
21 Nov 2017
02:53:21 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 1 15.00 15.00 15.50 -0.50 15.00 259000.0 - - 23.50 - - 0 No Limit / 0.05 03:33:44 CT
21 Nov 2017
23:09:00 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 13.00 - - 259500.0 27.25 +1.25 26.00 27.25 27.25 2 No Limit / 0.05 02:17:20 CT
21 Nov 2017
03:16:19 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 18 11.00 10.00 10.75 -0.75 10.00 260000.0 27.75 -0.75 28.50 27.75 29.50 7 No Limit / 0.05 23:14:14 CT
20 Nov 2017
03:29:42 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 21 8.50 8.25 8.50 -0.25 8.25 260500.0 - - 31.50 - - 0 No Limit / 0.05 23:11:46 CT
20 Nov 2017