Asset Class Navigation

E-mini S&P 500 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 2598.50 +16.50 2582.00 2600.50 2579.25 795,777 2710.00 / 2400.50 13:15:36 CT
21 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
12:54:09 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 418 47.75 41.50 36.50 +11.25 47.75 256000.0 9.25 -5.00 14.25 9.00 14.75 2,116 No Limit / 0.05 13:09:24 CT
21 Nov 2017
12:54:09 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 16 43.25 43.00 32.50 +10.75 43.25 256500.0 9.75 -5.75 15.50 9.75 13.75 1,076 No Limit / 0.05 12:53:26 CT
21 Nov 2017
13:00:14 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 708 39.50 33.25 28.75 +10.75 39.50 257000.0 10.50 -6.00 16.50 10.50 17.50 1,809 No Limit / 0.05 12:54:08 CT
21 Nov 2017
12:54:07 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 623 35.50 24.25 25.00 +10.50 35.50 257500.0 11.50 -6.50 18.00 11.25 18.50 1,006 No Limit / 0.05 13:09:23 CT
21 Nov 2017
13:00:14 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 630 32.25 20.75 21.75 +10.50 32.25 258000.0 12.75 -6.75 19.50 12.50 20.50 1,993 No Limit / 0.05 12:59:59 CT
21 Nov 2017
13:13:07 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 645 28.25 18.00 18.50 +9.00 27.50 258500.0 13.75 -7.75 21.50 13.25 22.00 1,198 No Limit / 0.05 13:15:25 CT
21 Nov 2017
12:54:08 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 2,913 24.25 15.00 15.50 +8.50 24.00 259000.0 15.50 -8.00 23.50 15.00 21.25 938 No Limit / 0.05 13:13:46 CT
21 Nov 2017
13:04:43 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 1,000 21.00 14.25 13.00 +7.00 20.00 259500.0 16.75 -9.25 26.00 16.75 27.25 2,212 No Limit / 0.05 13:09:23 CT
21 Nov 2017
13:12:48 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 5,663 18.25 10.00 10.75 +6.50 17.25 260000.0 18.75 -9.75 28.50 18.25 29.50 3,013 No Limit / 0.05 13:12:46 CT
21 Nov 2017
12:59:31 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 1,521 15.00 8.25 8.50 +6.25 14.75 260500.0 20.50 -11.00 31.50 20.50 26.50 1,046 No Limit / 0.05 12:54:08 CT
21 Nov 2017