Asset Class Navigation

E-mini S&P 500 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 2595.50 -0.75 2596.25 2600.00 2594.50 401,808 2727.00 / 2416.00 10:25:33 CT
22 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
10:09:20 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 70 34.75 32.00 33.25 -0.25 33.00 257500.0 11.50 -0.50 12.00 10.75 11.75 263 No Limit / 0.05 10:21:06 CT
22 Nov 2017
10:21:59 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 151 31.50 28.00 29.50 -1.00 28.50 258000.0 12.00 -1.00 13.00 12.00 13.50 1,846 No Limit / 0.05 10:12:02 CT
22 Nov 2017
09:52:02 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 15 26.50 25.50 25.75 -0.25 25.50 258500.0 13.25 -1.25 14.50 13.00 14.25 120 No Limit / 0.05 10:16:24 CT
22 Nov 2017
09:37:21 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 425 23.50 21.75 22.25 -0.50 21.75 259000.0 14.50 -1.50 16.00 14.50 16.50 155 No Limit / 0.05 10:00:19 CT
22 Nov 2017
09:56:06 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 342 20.25 18.25 19.00 -0.25 18.75 259500.0 16.75 -0.75 17.50 16.25 17.25 210 No Limit / 0.05 10:14:36 CT
22 Nov 2017
10:22:08 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 1,637 17.50 15.00 16.00 -0.75 15.25 260000.0 19.50 0.00 19.50 18.25 20.25 468 No Limit / 0.05 10:24:16 CT
22 Nov 2017
10:08:06 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 738 14.50 13.00 13.25 0.00 13.25 260500.0 21.00 -1.00 22.00 20.25 21.75 122 No Limit / 0.05 10:14:44 CT
22 Nov 2017
10:09:24 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 274 12.00 10.50 10.75 +0.25 11.00 261000.0 23.25 -1.25 24.50 23.25 23.25 12 No Limit / 0.05 10:03:03 CT
22 Nov 2017
09:52:02 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 466 9.75 8.25 8.75 -0.25 8.50 261500.0 - - 27.50 - - 5 No Limit / 0.05 08:25:55 CT
22 Nov 2017
10:16:35 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 1,197 7.50 6.75 7.00 -0.25 6.75 262000.0 28.50 -2.00 30.50 28.50 28.50 8 No Limit / 0.05 09:03:55 CT
22 Nov 2017