Asset Class Navigation

E-mini S&P 500 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 2597.00 +0.50 2596.50 2597.00 2597.00 2 2726.50 / 2415.50 10:16:02 CT
24 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
06:27:50 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 145.75 - - 256000.0 - - 109.75 - - 0 No Limit / 0.05 10:08:42 CT
24 Nov 2017
08:52:44 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.05 1 143.50 143.50 139.00 +4.50 143.50 257000.0 - - 112.75 - - 0 No Limit / 0.05 10:16:47 CT
24 Nov 2017
06:27:50 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 135.50 - - 257500.0 - - 114.25 - - 0 No Limit / 0.05 10:08:48 CT
24 Nov 2017
07:24:49 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 132.00 - - 258000.0 - - 115.75 - - 0 No Limit / 0.05 10:16:47 CT
24 Nov 2017
07:24:50 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 126.00 - - 259000.0 - - 119.50 - - 0 No Limit / 0.05 10:08:43 CT
24 Nov 2017
06:42:43 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.05 7 124.75 124.75 120.25 +4.50 124.75 260000.0 119.75 -4.00 123.75 119.75 119.75 1 No Limit / 0.05 10:18:09 CT
24 Nov 2017
06:27:50 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.05 1 118.75 118.75 114.50 +4.25 118.75 261000.0 - - 127.75 - - 0 No Limit / 0.05 10:10:55 CT
24 Nov 2017
08:53:10 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.05 1 111.75 111.75 108.50 +3.25 111.75 262000.0 - - 132.00 - - 0 No Limit / 0.05 10:10:55 CT
24 Nov 2017
06:27:50 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 105.50 - - 262500.0 - - 133.75 - - 0 No Limit / 0.05 10:18:00 CT
24 Nov 2017
06:27:50 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 102.50 - - 263000.0 - - 135.75 - - 0 No Limit / 0.05 10:16:47 CT
24 Nov 2017