Asset Class Navigation

E-mini S&P 500 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 2578.25 -7.75 2586.00 2585.25 2578.25 34 2707.00 / 2450.00 16:37:14 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:44 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 1 - - 129.50 - - 254000.0 - - 84.00 - - 0 No Limit / 0.05 16:37:38 CT
17 Nov 2017
16:38:04 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 122.50 - - 255000.0 88.00 +1.25 86.75 88.00 88.00 184 No Limit / 0.05 16:38:01 CT
17 Nov 2017
16:37:21 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 21 - - 115.75 - - 256000.0 - - 90.00 - - 21 No Limit / 0.05 16:37:56 CT
17 Nov 2017
16:37:18 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 29 103.50 103.50 109.00 -5.50 103.50 257000.0 - - 93.25 - - 28 No Limit / 0.05 16:37:06 CT
17 Nov 2017
16:37:15 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 24 - - 105.50 - - 257500.0 - - 94.75 - - 24 No Limit / 0.05 16:37:41 CT
17 Nov 2017
16:37:12 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 68 - - 102.50 - - 258000.0 - - 96.50 - - 48 No Limit / 0.05 16:38:11 CT
17 Nov 2017
16:38:05 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 2 93.50 93.50 96.00 -2.50 93.50 259000.0 - - 100.00 - - 0 No Limit / 0.05 16:38:01 CT
17 Nov 2017
16:37:47 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 463 - - 89.75 - - 260000.0 - - 103.75 - - 1 No Limit / 0.05 16:37:15 CT
17 Nov 2017
16:37:18 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 83.50 - - 261000.0 109.00 +1.50 107.50 109.00 109.00 16 No Limit / 0.05 16:37:06 CT
17 Nov 2017
16:37:08 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 77.50 - - 262000.0 - - 111.50 - - 0 No Limit / 0.05 16:37:38 CT
17 Nov 2017