Asset Class Navigation

E-mini S&P 500 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 2796.00 +10.00 2786.00 2796.75 2782.75 458 2919.00 / 2642.00 07:02:35 CT
17 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
06:04:38 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 92.25 - - 276500.0 - - 71.50 - - 0 No Limit / 0.05 05:29:15 CT
17 Jan 2018
05:44:39 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 89.00 - - 277000.0 - - 73.00 - - 0 No Limit / 0.05 05:31:56 CT
17 Jan 2018
06:03:01 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 85.75 - - 277500.0 - - 74.75 - - 0 No Limit / 0.05 05:29:15 CT
17 Jan 2018
06:03:01 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 1 81.75 81.75 82.50 -0.75 81.75 278000.0 - - 76.50 - - 0 No Limit / 0.05 05:27:57 CT
17 Jan 2018
06:03:01 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 1 - - 79.50 - - 278500.0 - - 78.50 - - 0 No Limit / 0.05 05:27:57 CT
17 Jan 2018
06:02:58 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 76.50 - - 279000.0 - - 80.25 - - 0 No Limit / 0.05 05:29:15 CT
17 Jan 2018
05:49:41 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 19 78.00 75.25 73.25 +4.75 78.00 279500.0 - - 82.25 - - 0 No Limit / 0.05 05:31:56 CT
17 Jan 2018
06:03:01 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 3 - - 70.25 - - 280000.0 82.00 -2.25 84.25 82.00 82.00 16 No Limit / 0.05 05:29:42 CT
17 Jan 2018
05:33:52 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 67.50 - - 280500.0 - - 86.25 - - 0 No Limit / 0.05 05:29:15 CT
17 Jan 2018
06:03:01 CT
17 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 64.50 - - 281000.0 - - 88.25 - - 0 No Limit / 0.05 05:29:42 CT
17 Jan 2018

E-迷你纳斯达克100指数

我们的基准E-迷你纳斯达克100指数期货流动性充分,可以让您管理在纳斯达克证券市场上市的100家美国非金融领先大盘股的敞口。这些合约提供多元化潜力,标的指数持仓跨越各个主要的行业组别,包括计算机硬件和软件、电信、生物科技等。

交易E-迷你纳斯达克100指数的优势

  • 利用交投活跃的市场及持续较窄的买卖价差
  • 单一交易管理对纳斯达克证券市场100家非金融大盘股公司的敞口
  • 把握波动性、指数相关性、行业权重和价格敞口的机会
  • 相对证券或ETF,可以降低交易成本和减少交易数量